Zaklada braće Nikole i Miha Mihanovića

Ploča 12, 20231 Doli

tel/fax: 020/753-545

mob: 098/936-60-63

e-mail: info@zaklada-mihanovic.hr


Početna stranica
Povijest zaklade
O zakladnicima
Zakladno područje
Rodoslovlje
Uprava zaklade
Statut zaklade
Dokumenti
Foto galerija

Na temelju članka 13. stavka 1. točke 2. i članka 18. Zakona o zakladama i fundacijama (NN 36/95) i Odluke o uskladbi ustrojstva Zadudžbine s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama broj 6/96. od 29. prosinca 1996., Upravitelj “ZAKLADE BRAĆE NIKOLE I MIHA MIHANOVIĆA” iz Dola, općina Dubrovačko Primorje propisuje ovoj Zakladi sljedeći

STATUT

I. DIO

IME I SJEDIŠTE ZAKLADE

Članak 1.

Ime zaklade je ZAKLADA BRAĆE NIKOLE I MIHA MIHANOVIĆA ZA UNAPREĐENJE ŽUPE DOLI I SELA SMOKVINE.
U pravnom prometu i poslovnom dopisivanju koristit će se skraćeno ime “ZAKLADA BRAĆE NIKOLE I MIHA MIHANOVIĆA” (nastavno: Zaklada).

Članak 2.

Sjedište Zaklade je u mjestu Doli, općina Dubrovačko Primorje, Ploča bb.

Članak 3.

Zaklada ima status pravne osobe.
Pečat zaklade je okruglastog oblika promjera 4 cm s otisnutim skraćenim nazivom Zaklade i njezinim sjedištem.
Zaklada može imati svoj poseban znak (grb).

II. DIO

PODACI O OSNIVANJU I OSNOVNOJ IMOVINI

Podaci o osnivanju

Članak 4.

Zaklada je osnovana kao “Zadužbina braće Nikole i Miha Mihanovića pok. Petra za unapređenje župe Doli i sela Smokvine i za poboljšanje higijene u općini Stonskoj” temeljem Akta o osnivanju i Statuta donesenog od strane zakladnika pok. Miha Mihanovića, ovjerenog dana 13. rujna 1932. u Parizu, a odobrenog od strane Kraljevske banske uprave Zetske banovine pod brojem 6383 od 23.ožujka 1933. u Cetinju.
Potvrđujući činjenicu postojanja i njezina rada, Sekretarijat za opću upravu bivše općine Dubrovnik svojim rješenjem klasa: UP-I-974-03/90-03/02, urudžbeni broj: 2117-07-01-90-3. od 25.listopada 1990. upisao je Zakladu u registar zadužbina pod rednim brojem 4.
Odlukom o uskladbi ustrojstva Zadužbine s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (nastavno: Odluka) donesenoj na sjednici zadužbinske uprave dana 29.prosinca 1996. kao akta o osnivanju sukladno odredbama članka 4. stavak 2. Zakona o zakladama i fundacijama (nastavno: Zakon) kao i na temelju zahtjeva Zaklade za upisom u zakladni upisnik, Ministarstvo uprave svojim rješenjem klasa: UP/I-230-01/95-01/4, urudžbeni broj: 515-02-02/7-97-10 od 23. siječnja 1997. odobrilo je upis Zaklade u zakladni upisnik, zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 13.

Podaci o osnovnoj imovini

Članak 5.

Temeljem točke III. Odluke Zakladi je određena osnovna imovina čiju glavnicu čine:
a) čest. zemlje 104/2 i 94/5 K.O. DOLI
b) čest. zemlje 104/3 K.O. DOLI
c) čest. zemlje 413, 414/1, 414/2,547/2, 548/1,548/2 K.O. DOLI

Članak 6.

Osnovna imovina Zaklade ne smije se umanjivati ili gubiti.
Osnovna imovina se smije promijeniti samo ako se time ne smanjuje njena vrijednost i ne dovodi u pitanje ispunjenje svrhe Zaklade.

Članak 7.

Imovinu Zaklade čini i imovina koju ona stekne gospodarskim iskorištavanjem svoje imovine ( npr. zakupnina, najamnina, kamate, dividende, prihodi od zemljišta i slično ).
Radi stjecanja imovine Zaklada može organizirati određene aktivnosti (do- brotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina, amblema, znački i sl.) .

III. DIO

ODREDBE O SVRSI ZAKLADE

Članak 8.

Iz prihoda Zaklade ima se unapređivati gospodarstvo, prosvjeta i zdravstvo pučanstva župe Doli i sela Smokvine, te pružati potpora udovicama Domovinskog rata i njihovoj djeci i hrvatskim ratnim invalidima.

Na polju zdravstva dužnost Uprave Zaklade ( nastavno: Uprava ) bit će :

- da se sva naselja opskrbe pitkom vodom i to putem vodovodne mreže,
- da nastoji da se u Dolima nastani liječnik koji bi obavljao svoju liječničku djelatnost financiran iz sredstava Zaklade ili da bar periodično osigura nazočnost liječnika poradi liječenja i pregleda pučanstva ovog kraja,
- da se novčano pomogne siromašnim obiteljima, udovicama Domovinskog rata i njihovoj djeci kao i hrvatskim ratnim vojnim i civilnim invalidima koji su u bolesti i da im se pri tom osigura, po mogućnosti, besplatno liječenje kao i nabavka lijekova,
- da se daju novčane nagrade onima koji se ističu higijenskim odgajanjem djece i uzornim vođenjem kućanstva,
- da se osigura besplatno cjepivo za pučanstvo u slučaju kakve epidemije,
- da poduzme i druge korake koje smatra potrebnim za unapređenje higijene sela ( podsticanje izgradnje odlagališta smeća, postavljanje košara za otpatke i nabavka vozila za odvoz smeća itd.).

Članak 9.

Na polju prosvjete Uprava će:

- pomagati osnovnu i drugu poduku na razne načine kao npr. održavanjem školske zgrade, nabavljanjem sprava za poduku djece, dijeljenjem knjiga i školskog pribora za svu školsku djecu, kao i poučno - zabavnih knjiga, časopisa i dr. tiskovine,
- nagrađivanje valjane i marljive školske djece, poglavito djece iz siromašnih obitelji,
- najdarovitiju djecu i mladež slati na školovanje u zemlju kao i inozemstvo da se usavrše u svojoj struci, s posebnim naglaskom na djecu udovica Domovinskog rata,
- omogućiti djeci i mladeži daljnje školovanje uz mogućnost davanja stipendije do svršetka školovanja, posebno siromašnim i darovitim đacima, a prema suvremenim potrebama i njihovim osobnim sklonostima; đacima koji ne bi učili s uspjehom ili bi bili asocijalnog ponašanja, stipendija bi se odmah obustavila,
- u dogovoru sa učiteljem utvrditi darovitost i nagnuće djece i potom odlučiti, po pristanku roditelja ili skrbnika, u kojem odgoju da ih podupre,
- novčano potpomoći osnivanje raznih kulturno - prosvjetnih udruga, čitaonica, pučkih knjižnica, pjevačkih društava te pomoći u organizaciji raznih priredbi, uljudbenih akcija i slično.

Članak 10.

Dužnost Uprave je da unaprijedi gospodarstvo župe Doli i sela Smokvine, te će u tom pravcu poduzimati sljedeće:

- potpomagati gradnju i održavanje cesta kroz naselja, a koje su od važnosti za prijevoz ljudi i roba; javne radnje za račun Zaklade obavljati će se na način koji Uprava utvrdi najpodesnijim, u svojoj režiji ili putem javne dražbe,
- prema raspoloživim sredstvima može svake godine nagrađivati one poljodjelce koje pokažu najviše uspjeha u uzgoju pojedinih poljoprivrednih kultura (vinove loze, maslina, voćnjaka i sl.),
- podsticati zadrugarstvo i starati se da se osnuju zadruge za razne djelatnosti kao: štedno-kreditna, ribarska, vinarska, uljarska, pčelarska i sl.,
- prema mogućnostima dotirati štedno-kreditnu zadrugu sa beskamatnim zajmovima kojim će biti omogućeno davanje što povoljnijeg kredita siromašnom narodu,
- zajmove zadrugama, obrtnicima ili poduzećima koji posluju na području župe Doli i sela Smokvine davati prema raspoloživim sredstvima, imajući u vidu i druge odredbe ovog Statuta i potrebe naroda ovog kraja, a visinu zajmova, rokove i uvjete otplaćivanja Uprava će određivati prema pokazanoj volji zadrugara, uspješnosti obrtnika i poduzeća i potrebi za njihovim radom kao i dotadašnjem izvršavanju obveza prema Zakladi,
- davati zajmove uz kamate, ne više od 4%, onim siromašnim i radnim seljanima župe Doli i sela Smokvine koji su bez svoje krivnje zapali u teško stanje, da im se olakša stanje zaduženosti,
- podsticati svekolike mjere gospodarskog razvitka i napretka ovog kraja poglavito podržavajući sve programe i projekte koje bi imale za posljedicu zapošljavanje većeg boja domaćeg stanovništva na ovim područjima.

Članak 11.

Djelovanje Zaklade treba da se ispoljava i u karitativnom pravcu, i to:

- svake godine, deset dana prije Božića , Uprava će razdijeliti izvjesnu svotu novca stanovitom broju siromašnih obitelji u župi Doli i selu Smokvine, a dodijeljena pomoć zavisit će o stupnju potrebe; poseban obzir imat će se prema djeci udovica Dmovinskog rata kao i udovama sa siročadi i prema starcima koji su bez pomoći mladih,
- prigodom smrti u siromašnim i zaduženim obiteljima, a naročito kad umre hranitelj i ostane neopskrbljena udova sa djecom, Zaklada će dati primjerenu pomoć za ukop i za uzdržavanje obitelji određeno vrijeme nakon smrti hranitelja.

Članak 12.

Rodbini osnivača Zaklade, g. Niku Smokvini i g. Antunu-Tonku Smokvini, zavisno od njihova stanja i potreba, Uprava može svojom zasebnom odlukom utvrditi isplatu određene godišnje novčane potpore,najduže do 31.prosinca 2001. i to ukoliko Zaklada bude imala raspoloživih sredstava.
Nakon tog roka, potpora se može isplaćivati prema slobodnom nahođenju Uprave.

IV. DIO

ODREDBE O ZAKLADNOM TIJELU

Podaci o tijelu upravljanja i zastupanja

Članak 13.

Zakladom upravlja Uprava zaklade koja se sastoji od:
- dva predstavnika naselja Doli (Mjesni odbor Doli-Đonta, Općina Dubrovačko Primorje),
- dva predstavnika naselja Đonta-Doli (Mjesni odbor Doli-Đonta, Općina Dubrovačko Primorje),
- jednog predstavnika Zaton-Doli (Mjesni odbor Ston, Općina Ston).
Članstvo u Upravi je vremenski neograničenog trajanja, osim kada se ispune uvjeti iz članka 20. i čl.21.st.2. Statuta.
Članovi uprave ne moraju imati prebivalište na području narečenih naselja.

Članak 14.

Rad u Upravi je u pravilu počastan i dobrovoljan.
Zabranjeno je članovima Uprave u okviru rada u Zakladi promicati bilo kakve političke i stranačke interese ili obavljati političke djelatnosti.
Članovi Uprave moraju biti poslovno sposobne osobe i dostojne povjerenja obzirom na svoju stručnost, prethodni rad i vladanje. Članovi Uprave ne mogu biti osobe kojima su namijenjene koristi Zaklade, službenici Ministarstva uprave (nas-tavno: Ministarstvo ), ni članovi Zakladnog vijeća ( čl.21. Zakona ).
O svakom postavljenju i opozivu člana Uprave mora se obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana, uz naznaku imena i adrese te osobe ( čl.22. st. 7. Zakona).

Članak 15.

Uprava može odrediti jednu ili više stručnih osoba koje će joj savjetima i uputama pomoći u obavljanju svojih poslova i dužnosti, kako bi izbjegla svaku nesigurnost i poslovni rizik.
Stručna osoba može na poziv Uprave prisustvovati njezinim sjednicama, davati određene savjete i prijedloge, no bez prava glasa.

Članak 16.

Uprava većinom glasova svih članova bira između sebe predsjednika i tajnika.
Kada iz bilo kojih razloga među članovima Uprave ne bi bilo osobe voljne ili kadre da vrši propisane dužnosti tajnika, Uprava može taj posao povjeriti i osobi izvan kruga članova Uprave koja će ga obavljati dragovoljno ili uz nagradu koju joj Uprava odredi. Ovakva osoba nema pravo glasa.

Članak 17.

Tajnik je dužan voditi:
- djelovodnik (urudžbeni zapisnik) Zaklade u kojeg se imaju bilježiti sva pisma i spisi koje prima i odašilje Zaklada,
- knjigu zapisnika u koju se imaju unijeti svi zapisnici sjednica Uprave,
- knjigu blagajne,
- sve ine upisnike, iskaze, evidencije koje zakon nalaže i Uprava odredi.

Svaki izdatak i primitak blagajne treba da ima ispravu koja ga opravdava.
Svi troškovi uredskog poslovanja i upravljanja idu na račun prihoda od zakladne glavnice.

Članak 18.

Zakladu prema vani u granicama Zakona zastupaju predsjednik i jedan član Uprave, koji za to bude na sjednici izabran a ne obnaša dužnost tajnika, potpisuju sva pravna akta, sva pisma i dopise kao i naloge za isplate zakladnog novca.
Oni su dužni kod svakog čina držati se redovito prihvaćenih zaključaka sa sjednica Uprave, Odluke i Statuta, pak su odgovorni za svako prekoračenje ili svojevoljni čin.

Odredbe o postavljenju i razrješenju

Članak 19.

Članove Uprave, osim prvog postavljenja sukladno odredbama čl.13. st.1. tč. 3. Zakona, predlaže na zamolbu Zaklade nadležni mjesni odbor u čijem sklopu se nalazi određeno naselje.
Nadležni mjesni odbor dostavlja pisani prijedlog za člana Uprave uz presliku zapisnika sa održane sjednice kao i javno ovjerenu suglasnost predložene osobe.
Nakon prijama i razmatranja prijedloga, Uprava daje svoju suglasnost za postavljenje novog člana. Ukoliko Uprava nije suglasna s prijedlogom ili osoba ne ispunjava uvjete iz čl.21. Zakona i čl.14.st.3. ovog Statuta, pisano će obavijestiti nadležni mjesni odbor uz zamolbu da se predloži druga osoba.
Kada bi se nadležni mjesni odbor oglušio na zamolbu Uprave da predloži novu osobu za člana, Uprava je vlasna da sama odluči o izboru novog člana sa odnosnog područja, radi osiguranja redovnog rada i djelovanja Zaklade.

Članak 20.

Ukoliko Uprava na svojoj sjednici većinom glasova utvrdi da neki od članova uskraćuje obnašati dužnost; ili da je neopravdano izostao tri puta uzastopce sa sjednica Uprave ; ili da opstruira rad Zaklade; ili da je nesposoban za člana Uprave; ili da svojim radom i vladanjem krnji ugled Zaklade, Uprava je vlasna izvijestiti nadležni mjesni odbor sa zamolbom da odredi i predloži novu osobu za člana.
Danom davanja suglasnosti Uprave na dostavljeni prijedlog mjesnog odbora za novog člana, starom članu navedenom u st.1. ovog članka prestaje dužnost člana Uprave o čemu će Uprava donijeti zasebnu pisanu odluku koja će se uručiti razriješenom članu.

Članak 21.

Za slučaj da član Uprave iz opravdanog razloga privremeno ne može obavljati dužnost, i to najmanje 4 mjeseca, Uprava će odrediti novog - izvanrednog člana kao zamjenika, a na način utvrđen člankom 19.ovog Statuta. Po prestanku razloga radi kojeg je biran izvanredni član, Uprava ga razrješuje dužnosti i ovaj ustupa mjesto redovnom članu.
Uprava će postupiti na način određen u članku 19.Statuta i ukoliko član Uprave umre, odrekne se dužnosti člana ili dužnosnika Uprave ili zbog drugih razloga bude u nemogućnosti obnašati dužnost.

Članak 22.

U slučajevima iz članka 20. i 21. ovog Statuta, a kada se radi o članovima koji obavljaju dužnost predsjednika ili tajnika, novi izbor predsjednika ili tajnika izvršit će se između članova Uprave tek nakon postavljenja novih članova.

Odredbe o odgovornosti

Članak 23.

Dužnost je Uprave da vodi sve poslove Zaklade samostalno i savjesno kao dobar domaćin, u okviru granica Zakona i drugih pozitivno - pravnih propisa , kao i prema određenjima iz Odluke, Statuta i inih općih akata Zaklade.
Za svoj rad, članovi Uprave odgovaraju građanski i kazneno po općim propisima.
Za slučaj da je koji član Uprave ili njegov bračni drug, ili mu srodnik po krvi do trećeg stupnja, stranka u kakvom poslu ili pravnom sporu sa Zakladom, takav član nema prava glasa ni zastupanja u takvom poslu ili sporu.

Članak 24.

Građani, grupe osoba, pojedina naselja ili mjesni odbori i ina tijela lokalne samouprave i uprave mogu dostavljati podneske i predstavke Upravi.
Uprava je dužna u primjerenom roku pisano obavijestiti podnositelja podneska ili predstavke o njihovim traženjima ili podacima koji ih zanimaju.

Članak 25.

Uprava može na zamolbu određenog mjesnog odbora ili zbora građana pojedinog naselja s području rada Zaklade podnijeti izvješće o svom radu te dati i druge obavijesti od značaja za pojedino naselje, a iz djelokruga rada Zaklade.

Članak 26.

Ukoliko pojedini mjesni odbor iz čl.13. Statuta nije zadovoljan radom člana Uprave sa svojeg područja, može o tome pisano obavijestiti Upravu uz potrebito obrazloženje.
Uprava će razmotriti navedenu obavijest mjesnog odbora, donijeti odgovarajuću odluku te o tome izvijestiti nadležni odbor.

V. DIO

ODREDBE O DONOŠENJU I OBJAVI ODLUKA

Članak 27.

Uprava održava svoje sjednice u Domu zaklade ili školskoj zgradi ili drugoj odgovarajućoj prostoriji prema zaključku Uprave.
Sjednice Uprave su, u pravilu, javne. Samo izuzetno, ukoliko se radi o razmatranju stvari koje mogu predstavljati poslovnu tajnu, može se isključiti javnost.

Članak 28.

Uprava je ovlaštena donositi opće i pojedinačne akte glede rada Zaklade i to pravilnike, programe, zaključke i odluke ( nastavno : odluke ) .

Članak 29.

Sjednica Uprave je zakonita ako joj je nazočna većina članova.
Odluke se prihvaćaju većinom glasova prisutnih članova, a u slučaju podvo-jenosti glasova odlučuje glas predsjednika.

Članak 30.

Redovne sjednice Uprave održavaju se dva puta u godini i to u ožujku i listopadu, a izvanredne po potrebi, na poziv predsjednika, a u slučaju njegove spriječenosti tajnika, ili na pismeni i obrazloženi zahtjev većine članova Uprave.
Sjednice Uprave saziva predsjednik, a sporazumno sa tajnikom određuje dnevni red.
Članovi se pisano pozivaju na sjednice barem tri dana prije sastanka uz dostavu dnevnog reda.U žurnim slučajevima članovi se mogu i usmeno pozvati, barem 24 sata prije sastanka.
Kada većina članova zatraži izvanrednu sjednicu predsjednik je dužan istu sazvati najdulje kroz 14 dana sa dnevnim redom kojeg oni predlože.

Članak 31.

U slučaju bolesti, odsutnosti ili druge spriječenosti predsjednika sjednici Uprave predsjedava član Uprave s najdužim vremenom sudjelovanja u upravljanju Zakladom.

Članak 32.

O vijećanju svake sjednice vodi se zapisnik kojeg prvo potpisuju predsjednik i tajnik, a zatim i ostali prisutni članovi Uprave.
Na svakoj sjednici čita se zapisnik prethodne sjednice i razmatra se ostvarivanje donesenih odluka.

Članak 33.

Uprava će svoje odluke javno oglašavati na mjestima koja će se utvrditi posebnom odlukom Uprave kako bi se pučanstvo župe Doli i sela Smokvine moglo upoznati sa njihovim sadržajima.

VI. DIO

ODREDBE O OVLASTIMA UPRAVE, O PRAVU ČLANOVA NA NAGRADE I TROŠKOVE

Ovlasti Uprave

Članak 34.

Za praktično ostvarenje namjena ove Zaklade Uprava će sastaviti Pravilnik sa programom i redom rada za više godina.
U istu svrhu, a kad se pokaže potreba, Uprava će sastaviti i posebne pravilnike za pojedine važnije namjene Zaklade, osobito za one kojima je dug rok trajanja.
Pored toga, Uprava može u svako doba mijenjati odredbe Pravilnika i Proračuna kada to priroda posla dopušta, a većina članova Uprave zaključi da su promjene zbog novih okolnosti potrebne.
Na temelju programa i reda u Pravilniku Uprava će sastavljati proračun za svaku godinu.
Na redovnoj sjednici u listopadu Uprava sastavlja proračun za narednu godinu uz naznaku svota koje će se upotrijebiti za pojedine stavke, s tim da u zapisniku treba svaku stavku obrazložiti.
Na redovnoj sjednici u ožujku Uprava sastavlja završni račun za prošlu godinu. Za slučaj neiscrpljenja ili prekoračenja pojedinih stavaka mora se u zapisnik sjednice unijeti opravdanje.
Neutrošene svote iz stare godine unose se u proračun nove godine kao prihod. Isto tako, deficit stare godine unosi se u proračun nove godine kao izdatak.

Članak 35.

Članovi Uprave imaju pravo na nagradu, odnosno plaću primjereno radu kojeg obavljaju u Upravi, samo iz prihoda Zaklade, te ako je moguće s obzirom na ostvarene prihode Zaklade.
Članovi imaju pravo i na naknadu stvarnih troškova nastalih tijekom obavljanja svoje dužnosti u Zakladi , a ako član po zaključku Uprave putuje izvan područja župe Doli i sela Smokvine pripada mu i pravo na dnevnicu.
Krajem godine može Uprava nagraditi tajnika za njegov rad.

Članak 36.

Uprava će donijeti opći akt o pravu članova Uprave na nagradu,odnosno plaću, dnevnicu i naknadu troškova.
Osiguranje nagrade,odnosno plaće, dnevnica i troškova članovima Uprave ne smije bitno utjecati na ostvarenje svrhe Zaklade ( čl. 22. st. 5. Zakona ).
Opći akt o nagradi i plaći članova mora odobriti Ministarstvo ( čl.22. st. 6. Zakona ).

VII. DIO

ODREDBE O NADZORU RADA ZAKLADE I DOSTAVE IZVJEŠĆA

Članak 37.

Inspekcijski nadzor nad radom Zaklade provode: Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju.
Ministarstvo uprave nadzire da li se održava osnovna imovina Zaklade, ispunjava li se njezina svrha, te da li se njome upravlja sukladno propisima.
Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju provode nadzor nad financijskim poslovanjem Zaklade.

Članak 38.

O radnjama koje su poduzete u svezi sa zakladnom imovinom ( ulaganje novca, postupanje s vrijednosnim papirima itd.) Uprava podnosi obrazložena i dokumentirana izvješća Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija.

Članak 39.

Uprava je dužna svake godine, sukladno pozitivno - pravnim propisima, dostaviti izvješća tijelima financijskog nadzora, podnijeti Ministarstvu uprave, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju zaključni račun za proteklu kalendarsku godinu.
Zaključni račun mora, između ostalog, sadržavati pregled prihoda i rashoda Zaklade u proteklom obračunskom razdoblju te stanje imovine Zaklade.
Narečena državna tijela mogu u svako doba tražiti uvid u raspolaganje imovine Zaklade i upravljanje njome ( čl. 31. Zakona ).

VII. DIO

ODREDBE O PRAVNIM POSLOVIMA ZA KOJE JE POTREBNA SUGLASNOST MINISTARSTVA

Članak 40.

Uprava je dužna gospodariti imovinom Zaklade na način predviđenim Odlukom i Statutom.
Promjene u načinu korištenja zakladne imovine dopuštene su pod uvjetima iz st. 1. ovog članka , ako se njima ne smanjuje vrijednost zakladne imovine.

Članak 41.

O promjenama u načinu korištenja imovine mora se bez odgode obavijestiti Ministarstvo, a kada se radi o pravnim poslovima kojima se opterećuje ili otuđuje nekretnine i posebno vrijedne pokretnine koje čine zakladnu imovinu, da bi pravno bili valjani, Uprava mora prethodno pribaviti njegovu suglasnost.
Ministarstvo će dati odobrenje ( suglasnost ) Upravi ako se određenim pravnim poslom i nadalje jamči ispunjenje svrhe Zaklade ( čl.31. st.2. Zakona ).

VIII. DIO

ODREDBE O PRENAMJENI PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA ZAKLADE

Članak 42.

Zaklada prestaje kada nastupe uvjeti iz članka 25. Zakona, o čemu Uprava obavještava Ministarstvo.
U slučaju iz st.1. ovog članka, Ministarstvo će, sukladno članku 26. st.2. Zakona, odrediti povjerenika Zakladi koji će obaviti primopredaju zakladne imovine, knjiga i inih isprava od osoba koje zastupaju Upravu, o čemu će se sačiniti zasebni zapisnici.

Članak 43.

U slučaju prestanka Zaklade, preostala zakladna se imovina ima prenijeti, uz njihovu prethodnu pisanu suglasnost, fizičkim ili pravnim osobama kojima ona treba pripasti prema Odluci ili Statutu, ili, ako to nije moguće, zakladna se imovina može namijeniti nekoj općekorisnoj ili dobrotvornoj svrsi koja je najbliža volji utemeljitelja Zaklade (čl.27.Zakona).

Članak 44.

Sukladno članku 28. Zakona, nad Zakladom se može provesti postupak stečaja i likvidacije, kojom prigodom se na odgovarajući način primjenjuju propisi o stečaju i likvidaciji ustanova.
Imovinu preostalu nakon stečaja ili likvidacije Zaklade, stečajni odnosno likvidacijski sud predat će Ministarstvu koje će o toj imovini odlučiti u skladu sa čl.43. Statuta.

IX. DIO

ODREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Članak 45.

Uprava može izmijeniti i dopuniti Statut sukladno Odluci, Statutu i Zakonu.
Promjena imena Zaklade, njezina sjedišta, svrhe, imovine i statutarnih odredbi o Upravi, može se promijeniti sukladno članku 24. Zakona.
Za slučaj da bi se tijekom poslovanja Zaklade ustanovilo da koja odredba ovog Statuta glede upravljanja i namjene prihoda nije svrsishodna ili da je manjkava ili da nije više potrebna, Uprava je vlasna odrediti izmjene ili nadopune u ovome Statutu, ali uvijek u skladu sa osnovnom svrhom Zaklade.

Članak 46.

Za izmjene i dopune Statuta, kada se predlažu od strane Uprave, treba da glasuju predsjednik, tajnik i najmanje jedan član Uprave.
Odluka o promjenama Statuta mora se podnijeti na odobrenje Ministarstvu, o čemu isto donosi rješenje i dostavlja ga Zakladi i zakladnom upisniku. Izmjene Statuta stupaju na snagu kad rješenje Ministarstva postane pravomoćno.
Ministarstvo će izmjene Statuta objaviti u “Narodnim novinama”, ako su njima izmijenjeni ime, sjedište ili svrha Zaklade. Troškove objave snosi Zaklada.

X. DIO

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Sukladno točci III. Posebnog određenja Odluke, nakon završetka vraćanja nacionalizirane imovine i isplaćene naknade u novcu odnosno vrijednosnim papirima temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugokomunističke vladavine ( “Narodne novine” broj 92/96. ), Uprava će donijeti zaseban akt kao nadopunu Odluke te obaviti potrebne izmjene u ovom Stautu u smislu novog određenja glavnice Zaklade.

Članak 48.

Statut ove Zaklade treba odobriti Ministarstvo uprave nakon čega Zaklada može započeti svoju djelatnost.

Članak 49.

Pravomoćnošću odluke Ministarstva o postavljanju članova Uprave prestaje ovlaštenje upravitelja Zaklade, te istodobno, upravljanje Zakladom i njeno zastupanje preuzima postavljeno tijelo.
O preuzimanju upravljanja Zakladom između upravitelja i novopostavljene Uprave sastavit će se poseban zapisnik i početna zakladna bilanca na temelju izvještaja upravitelja i obavljene revizije od ovlaštenih osoba. Razrješnicu upravitelju daje Ministarstvo (čl.21. Zakona).

Članak 50.

Danom odobrenja ovog Statuta prestaje važiti Statut “Zadudžbine braće Nikole i Miha Mihanovića pok.Petra za unapređenje župe Doli i sela Smokvine i za poboljšanjem higijene u općini stonskoj”, ovjeren 13. rujna 1932. godine u Parizu, a odobren od strane Kraljevske banske uprave Zetske banovine pod brojem 6383 od 23.ožujka 1933. godine u Cetinju.
U Dolima, 16. lipnja 1997.

UPRAVITELJ ZAKLADE
Pero Brbora

Copyright © Zaklada braće Nikole i Miha Mihanovića - Doli